Vista - jazyková škola Žilina

Kategórie:

Jazykové školy, angličtina

Cestujete do zahraničia?
Hľadáte si prácu v cudzine?
Pracujete v cudzine?
Máte obchodných zástupcov cudzincov?
Plánujete štúdium v zahraničí
Máte priateľov v zahraničí?
Využívate virtuálnu komunikáciu?
Sledujete médiá?
Naďalej pracujete na sebavzdelávaní?
Viete, že sme v Európe, kde sa dohovoríme anglicky, kde úspech závisí od schopnosti komunikovať?
U nás komunikujete, precvičujete priamo na hodine v rámci dialógov, modelových situácií a interaktívnych cvičení.
Kontrolovaná komunikácia ihneď na hodine s lektorom profesionálom.
Individuálne či v malých skupinkách.

Kurzy


1. VŠEOBECNÁ ANGLIČTINA PRE DOSPELÝCH

• Klientom ponúkame 9 úrovní kurzov všeobecnej angličtiny, ktorých obsah tvorí 105 tematických komunikačných okruhov z každodenného života (priemerne 11 okruhov pre každú úroveň), gramatické okruhy adekvátne úrovni, komunikačné cvičenia a modelové situácie.

2. DETSKÉ KURZY

VŠEOBECNÁ ANGLIČTINA
• Našim detským klientom ponúkame 7 úrovní všeobecnej angličtiny, pričom do jednotlivých úrovní deti zaradíme na základe aktuálnej znalosti angličtiny a veku. S ohľadom na vek sú deti v skupinkách rozdelené: 7-8 ročné deti, 9-11 ročné deti, 12-13 ročné deti a TEEN COURSE (14-16 roční).
MATURITNÝ KURZ
• Budúcim maturantom odporúčame absolvovať Maturitný kurz angličtiny. Študenti sú rozdelení do skupiniek na základe aktuálnej znalosti jazyka. Príprava je vysoko špecifická práve nastávajúcej skúške. Už pri vstupnom pohovore Vám poradíme, na ktorý typ maturity dokážeme pomôcť budúceho maturanta pripraviť.

3. OBCHODNÁ ANGLIČTINA

BUSINESS ENGLISH Intermediate
• Kurz je zameraný na základnú obchodnú terminológiu, odporúča sa klientom, ktorí angličtinu využívajú predovšetkým v obchodnom styku, v kontakte s klientom a problematika ich zaujíma
BUSINESS ENGLISH Advanced
• Kurz angličtiny tematicky zameraný na ekonomickú, pracovno-právnu a inú obchodnú terminológiu
• Kurz sa svojím obsahom odporúča predovšetkým tým klientom, ktorí angličtinu potrebujú v práci, v obchodnom styku a tým, ktorých daná problematika zaujíma a chcú sa naučiť novú slovnú zásobu v danej oblasti a zároveň si rozšíriť svoje zručnosti v obchodnej angličtine
BUSINESS ENGLISH Efficient
• Kurz angličtiny tematicky zameraný na ekonomickú, pracovno-právnu a inú obchodnú terminológiu
• Kurz je určený pre študentov s veľmi pokročilou úrovňou angličtiny
• Kurz sa svojím obsahom odporúča predovšetkým tým klientom, ktorí angličtinu potrebujú v práci, v obchodnom styku a tým, ktorých daná problematika zaujíma a chcú sa naučiť novú slovnú zásobu v danej oblasti a zároveň si rozšíriť svoje zručnosti v obchodnej angličtine

4. PREDAJNÉ ZRUČNOSTI

SPECIAL SALES SKILLS
• Kurz angličtiny tematicky zameraný na psychológiu predaja, na všeobecné komunikačné zručnosti pre manažérov
• Kurz sa svojím obsahom odporúča tým klientom, ktorí chcú obohatiť svoju anglickú slovnú zásobu v danej oblasti a zároveň zlepšiť svoje zručnosti v oblasti psychológie predaja
INTERNATIONAL NEGOTIATIONS
• Cieľom kurzu je zlepšiť schopnosť viesť medzinárodné jednania v anglickom jazyku, zvýšiť efektívnosť sebaprezentácie účastníkov, ich komunikačné, predajné a negociačné zručnosti a komplexnú teoretickú výbavu v predmetnej sfére praktického použitia.
• Obsahom kurzov je jazyková príprava, slovná zásoba, jazykové špecifiká a frázy pre danú problematiku, zvýšenie komunikačnej pohotovosti v angličtine. Pridanou hodnotou je navýšenie negociačných zručností v kontakte s anglicky hovoriacimi partnermi.

5. ŠPECIÁLNE JAZYKOVÉ KURZY

SOCIAL LIFE
• Kurz angličtiny tematicky zameraný na rozšírenie komunikačných zručností v spoločenskom styku, v komunikácii s cudzincami, v pracovnom kontakte a profesionálnej prezentácii.
• kurz odporúčame vzhľadom na spektrum prezentovaných tém absolvovať ako prvý zo série špeciálnych komunikačných kurzov.
INSTITUTIONS OF ENGLISH SPEAKING COUNTRIES
• Kurz zameraný na reálie anglicky hovoriacich krajín, základné geografické, historické, kultúrne a spoločenské informácie kurz sa svojím obsahom odporúča predovšetkým tým klientom, ktorí radi cestujú, prípadne sa pripravujú na záverečné skúšky z anglického jazyka a tým, ktorých daná problematika zaujíma a chcú sa naučiť novú slovnú zásobu v danej oblasti a zároveň si rozšíriť svoje poznatky o anglicky hovoriacich krajinách
INSURANCE ENGLISH
• Kurz angličtiny tematicky zameraný na poisťovníctvo, terminológiu v rámci poistných produktov, kontakt s klientom v rámci problematiky poisťovníctva, poistné udalosti a iné súvisiace záležitosti. Odporúčame poistným poradcom či maklérom.
BASICS OF HUMAN PSYCHOLOGY
• Kurz angličtiny tematicky zameraný na psychológiu človeka, vývoj človeka, základy kognitívnej psychológie a psychológie osobnosti.
HEALTH CARE ENGLISH
• Kurz je atraktívny svojim zameraním, podáva základy slovnej zásoby z oblasti zdravotníckej starostlivosti, preventívnej starostlivosti, psychologickej podpory a opatrovateľstva.
LEGAL ENGLISH
• Kurz tematicky zameraný na právo, dôležitú terminológiu v rámci obchodného práva, súdnictva, pracovného práva. Venuje sa aj základným negociačným zručnostiam v rámci problematiky.

Metóda VISTA


Praktický charakter metódy VISTA je založený na využívaní gramatických zásad a slovnej zásoby ihnei na hodine.
Metóda je komunikačná, má dialógový charakter.
Veľký dôraz kladie na osobnosť učiteľa, preto sú kritériá výberu jednoznačné a vždy dodržiavané.
Akákoľvek konverzačná téma obsahuje bohatú slovnú zásobu, gramatiku adekvátnu jej charakteru a samozrejme úrovni angličtiny frekventanta.
Stretnutia majú vždy rovnaký charakter a novú náplň. Na každom stretnutí sa vytvorí gramatický podklad ktorý sa bude neskôr v kombinácii s novou slovnou zásobou (konverzačnou témou) dostatočne precvičovať, tak, aby frekventant kurzu odišiel s novou skúsenosťou, novými poznatkami. Precvičuje vždy formou dialógu, modelových situácií, cvičení a hier povzbudzujúcich komunikáciu. Frekventant na kurze hovorí anglicky a používa nové poznatky v praxi.

Otváracia doba:

Pondelok - piatok: 08:00 - 18:00 hod.
Sobota - nedeľa: Zatvorené

Adresa:

Mariánske námestie 30
010 01 Žilina
Slovenská republika

Telefón:

041 564 32 15

Mob.:

0917 618 337
0911 790 793

Web stránka:

www.vista.sk

E-mail:

zilina@vista.skWeb stránka spoločnosti VISTA

Priestory jazykovej školy VISTA

Priestory jazykovej školy VISTA