AIMS, s.r.o. - spracovanie účtovníctva - Žilina

Kategórie:

Financie, účtovníctvo

Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve


- spracovanie účtovníctva zahŕňa zaúčtovanie predložených dokladov
- vedenie evidencie DPH a zostavenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
- spracovanie daňového priznania po ukončení účtovného obdobia
- vypracovanie vnútropodnikových smerníc
- spracovanie mesačných prehľadov a saldokonta
- daňové a účtovné poradenstvo

Spracovanie mzdového účtovníctva a personalistiky


- komplexné spracovanie výplat na základe dochádzky (výplatné pásky, výplatná listina, prevodné príkazy,..)
- vypracovanie a odoslanie výkazov pre zdravotné poisťovne a sociálnu poisťovňu
- vypracovanie štvrťročných prehľadov a ročného hlásenia na daňový úrad
- evidencia na účely náhrad nemocenských dávok
- prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov na zdravotné poistenie a sociálne poistenie
- vedenie mzdových listov
- spracovanie potvrdení zamestnancom na úradné a súkromné účely
- ročné zúčtovanie dane z príjmov zamestnancov
- a mnohé ďalšie

Spracovanie daňových priznaní


- daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb
- daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb
- daňové priznanie k dani z príjmov zo závislej činnosti
- daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty
- daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
- spracovanie hlásenia o výdaji a spotrebe liehu na colný úrad

Daňové a účtovné poradenstvo


- daňové a účtovné poradenstvo k legislatíve Slovenskej republiky (okrem oficiálneho stanoviska daňového poradcu)
- zabezpečenie právneho poradenstva pri tvorbe zmlúv
- založenie spoločnosti s ručením obmedzeným
- spracovanie vnútropodnikových smerníc
- pomoc pri výbere účtovných postupov

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia


- spracovávame všetky typy formulárov a na základe poskytnutých informácií vyplníme správne tlačivo

Kontrola účtovníctva a účtovný dozor


- kontrola účtovníctva
- účtovný dozor
- rekonštrukcia účtovníctva za minulé obdobia

Pri všetkých službách na seba prevezmeme zodpovednosť. Všetky služby poskytujeme na základe zmluvy a so zárukou. Poistenie za škodu spôsobenú pri vykonávaní účtovného poradenstva a vedení účtovníctva je samozrejmosťou.

Na základe dohody posielame výkazy a daňové priznania za Vás elektronicky do príslušných inštitúcií. Účtovníctvo je spracovávané a vedené v programoch od firmy Kros Žilina. Účtovný softvér nemusíte vlastniť a platiť ročné poplatky za údržbu.

Ceny jednotlivých služieb sú stanovované na základe vzájomnej dohody. Kontaktovať nás môžete kedykoľvek na uvedených mobilných číslach alebo e-mailom. Tešíme sa na Vás!

Mobil:

0907 303 197

E-mail:

ftorkova.jana@chello.sk